Empreses

Col·laborem Empreses de Transporte

Contingut de la pàgina

Volem col·laborar amb la teua Empresa perquè puga percebre el que li correspon per Administració Complementària.

Què és?

Consistix en una contraprestació a satisfer a les Empreses per les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, pels servicis d'administració complementària, per ús efectiu i per si mateix del Sistema RED.

Està regulador per:

Contracte de Col·laboració

Per a abonar la quantia establida en concepte de contraprestació, és necessari celebrar un contracte escrit, bé siga amb persona física, jurídica o empresa, en què s'especifiquen els servicis concrets en què es materialitzarà la col·laboració.

Nosaltres et facilitem el Contracte de Col·laboració.

Eres Empresa del Sector Transporte?

Empreses del Sector del Transporte (Disp. Addicional Quinta Ordre TAS/3859/2007)

  • Qui: Les empreses que, individualment considerades, no superen en nombre de 250 treballadors, amb la CNAE de "Transporte de mercaderies per carretera" i "Transporte públic discrecional de viatgers" podran associar-se, a estos exclusius efectes, amb unes altres empreses del sector per a complir el requisit de la ràtio de treballadors.
  • Requisit: Presentar un document on es relacionen les empreses associades que s'agrupen per a esta fi, juntament amb el CIF i el número d'autorització de XÀRCIA pel qual transmeten, per si mateixes, de cadascuna d'elles.

Quantia

Els pagaments a satisfer per la Mútua a les Empreses per Administració Complementària, es basen en els següents percentatges:

TIPUS CONTINGÈNCIA
COL·LECTIVA SEGURETAT SOCIAL ACCIDENT TREBALL
COMPTE ALIÈ (EMPRESES) 3% (1)

(1) De les quotes del seu CIF/NIF

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'abrir´ en una nova finestra d'Adobe.