Coneix-nos

Transparència

Contingut de la pàgina

Informació Institucional i Organitzativa

Retribucions Alts Càrrecs

Òrgans de govern i representació

Els membres dels òrgans de govern i participació de la Mútua o els seus representants, no perceben retribucions, d'acord amb el que estableix la normativa vigent. De conformitat amb el que estableix l'Ordre TIN/246/2010, de 4 de febrer, l'any 2018 podran rebre les següents compensacions per la seua assistència a cada reunió dels indicats òrgans:

  • Junta Directiva: 841,47€.
  • Comissió de Prestacions Especials: 699,46€.
  • Comissió de Control i Seguiment: 569,74€.

Director Gerent

Retribucions Exercici 2017, de conformitat amb el que preveu l'article 4 de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el Text Refós de la llei General de la Seguretat Social, en relació amb el règim jurídic de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, així com en l'Ordre Comunicada de 2 de gener de 2015, per la qual s'aprova la classificació de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

  • Retribució bàsica: 106.050€.
  • Complement de lloc: 63.630€.
  • Variable, màxim que poguera percebre en funció dels objectius establits per la JD: 42.420€.
  • Excés a regularitzar en tres anys 1/3: 4.792,87€.

Normativa d'Aplicació

Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística

Dret d'Informació

FREMAP posa a disposició dels usuaris una bústia on indicar qualsevol pregunta o suggeriment que sorgisca. Contacteu amb FREMAP per a indicar suggeriments a través de la nostra bústia

Llei de Transparència

La Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern entra en vigor l'11 de desembre del 2014. Esta llei aplica a les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social. Més informació sobre la Llei de Transparència. en format pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

​​​