Coneix-nos

Responsabilitat Social Corporativa

Contingut de la pàgina

El compromís de FREMAP respecte a la sostenibilitat es recull en nostre Document Cultura d'Empresa de FREMAP en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent i es projecta cap el futur en el Pla Estratègic de FREMAP 2015-2017, contribuint amb la nostra actuació responsable al progrés de la societat, basant-nos en la Responsabilitat i l'Acció social compromesa.

FREMAP entén la Responsabilitat Social com el seu compromís voluntari i responsable, més enllà de les seves obligacions legals, que integrant en la seua gestió les expectatives dels seus grups d'interés, contribuïx a la millora de la salut, al desenvolupament sostenible i al benestar de la societat.

Política de Responsabilitat Social

La Cultura d'Empresa i el Codi de Conducta, alineats amb el Pla Estratègic de FREMAP, han inspirat la definició d'una Política de Responsabilitat Social: conjunt de directrius i objectius generals que guien les actuacions de FREMAP en relació amb la seua responsabilitat amb els grups d'interés.

En la seua Política de Responsabilitat Social FREMAP es compromet a:

 • Complir, fer complir i difondre la legislació nacional i internacional, assumint el respecte als drets reconeguts en la Declaració Universal de Drets Humans i als Principis del Pacte Mundial.
 • Gestió empresarial transparent, ètica i responsable, amb criteris d'eficàcia i eficiència, compatibilitzant la seua activitat amb l'exercici de la seua responsabilitat social.
 • Garantir als seus empleats un entorn de treball segur i saludable. Respectar la igualtat d'oportunitats, la seua privadesa, la seua llibertat d'opinió, una retribució justa i evitar tota forma d'assetjament laboral.
 • Promoure l'estabilitat en el treball, facilitar la conciliació de la vida personal i laboral, fomentar la formació que afavorisca el desenvolupament personal i professional dels seus empleats, mantenint un bon clima laboral.
 • Promoure la solidaritat i responsabilitat social entre els empleats afavorint el desenvolupament de les seves inquietuds socials i la seua participació en accions de voluntariat.
 • Oferir als seus clients un servici excel·lent que, entés de forma integral, suposa l'assessorament contra els riscos que afecten a la salut i les seves conseqüències, la prestació d'assistència sanitària i la gestió de les prestacions econòmiques.
 • Posar a disposició dels seus clients tots els mitjans humans i tècnics disponibles i garantix la confidencialitat i el respecte a la privadesa de les seves dades, generant cursos per a canalitzar els suggeriments i reclamacions.
 • Potenciar que la gestió dels seus proveïdors siga socialment responsable, establir relacions mútuament beneficioses, respectuoses, honestes i mantindre la deguda confidencialitat i respecte a la privadesa de les seves dades.
  Mantindre un canal de comunicació i diàleg amb els diferents grups d'interés, amb criteris de transparència i foment de la cooperació.
 • Manteniment d'una actitud respectuosa amb el medi ambient limitant, en la mesura del possible, l'impacte dels riscos derivats de la seua actuació i promovent valors de desenvolupament sostenible en tots els grups d'interés.
 • Donar suport a les persones incapacitades procurant la seua readaptació física i la seua reinserció laboral a través dels nostres servicis d'Assistència Social i Readaptació Professional així com la concessió d'ajudes del Fons de Prestacions Especials.
 • Desenvolupar un sistema de gestió que li permeta aconseguir una millora contínua de la seua responsabilitat social.

Els col·lectius amb què FREMAP establix de manera més general i contínua aliances i col·laboracions són els següents grups d'interés:

 • Administració Pública
 • Òrgans de Govern i Participació
 • Empleats
 • Empreses Mutualistes
 • Treballadors
 • Assessories Laborals
 • Proveïdors
 • Sector de Mútues
 • Comunitats Empresarials, Professionals, Científiques, Educatives i Sindicals
 • Societat
Grups d'interés FREMAP

Cultura d'Empresa i Codi de Conducta

FREMAP descriu en el Document Cultura d'Empresa, el conjunt de principis compartits pels membres de l'organització, que identifiquen a l'empresa diferenciant-la de les altres i que determinen les relacions tant entre treballador i empresa com entre empresa i societat.

El Codi de Conducta en 
pdf Este enlace se abrirá en una ventana 
emergente recull les nostres normes d'actuació amb els afectats per l'activitat que desenvolupem i en concret amb:

 • Empleats.
 • Clients.
 • Proveïdors.
 • Competidors.
 • Administracions Públiques i Societat.

Igualtat a FREMAP

FREMAP disposa del seu Pla d'Igualtat, document en què es reafirma el compromís de l'empresa amb la igualtat i la persona, convençuda que seguix sent el nucli fonamental de la Societat i per tant de l'Empresa, i en què s'establixen mesures concretes per a fer efectiu este compromís.

D'aquesta manera els valors que fins aquella data estaven recollits en el Document de Cultura d'Empresa i en el Codi de Conducta, compten amb un marc específic de desenvolupament.

Certificat Bequal

FREMAP ha sigut avaluada per auditors formats i homologats per la Fundació Bequal, de conformitat amb el model d'indicadors i fonts de verificació aprovat pel Patronat de la Fundació Bequal celebrat el 31 de gener de 2013, havent obtingut la qualificació de Bequal Plus.

Veure certificat Bequal en format pdf Este enllaç s'obrirà en una nova finestra

Pacte Mundial de la ONU

FREMAP està adherida al Pacte Mundial de la ONU (The Global Compact) des de l'any 2002. Mitjançant esta adhesió, FREMAP es compromet a implantar voluntàriament els deu Principis del Pacte, en què es basa este Pacte Mundial, en les seves activitats, integrant el respecte als drets humans i socials, el respecte al medi ambient i la lluita contra la corrupció, de manera que siguen compatibles els interessos empresarials amb els valors de la societat civil.

Els Principis:

 • Les empreses han de donar suport a i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d'influència.
 • Les empreses han d'assegurar-se que els seus treballadors no són còmplices en la vulneració dels drets humans.
 • Les empreses han de donar suport a la llibertat d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
 • Les empreses han de donar suport a l'eliminació de tota forma de treball forçós o fet sota coacció.
 • Les empreses han de donar suport a l'eradicació del treball infantil.
 • Les empreses han de donar suport a l'abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l'ocupació.
 • Les empreses hauran de mantindre un enfocament preventiu que afavorisca el medi ambient.
 • Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguen un major responsabilitat ambiental.
 • Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
 • Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes seus formes, incloses extorsió i suborn.

Pot consultar el Informe de Progrés de FREMAP en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent publicat a la pàgina del Pacte Mundial de la ONU (The Global Compact).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L'any 2016 van entrar en vigor els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que aspiren a eradicar la pobresa i la fam per a l'any 2030. La connexió entre persones i planeta, ha provocat que siga necessari establir, al seu torn, objectius per a la terra, els oceans i les vies fluvials.

Estos ODS són una crida universal a l'adopció de mesures per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudisquen de pau i prosperitat.

FREMAP, pel seu compromís amb el Pacte Mundial, dóna suport a, treballa i difon els 17 objectius de què consten els ODS.

El sector empresarial és un actor clau en la consecució d'estos ODS, pel que FREMAP, com Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social, contribuirà amb la seua activitat en el desenvolupament sostenible de la societat.

 • Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes seus formes en tot el món.
 • Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible.
 • Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats.
 • Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots.
 • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les xiquetes.
 • Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d'aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots.
 • Objectiu 7: Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.
 • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, el treball ple i productiu i el treball decent per a tots.
 • Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 • Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països.
 • Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, assegurances, resilients i sostenibles.
 • Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
 • Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
 • Objectiu 14: Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.
 • Objectiu 15: Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de forma sostenible, lluitar contra la desertificació, detindre i invertir la degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de la diversitat biològica.
 • Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaços, responsables i inclusives a tots els nivells.
 • Objectiu 17: Enfortir els mitjans d'execució i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Acció social

FREMAP facilita la creació d'un espai col·laboratiu, en el qual poder desenvolupar i exposar els projectes socials amb què els empleats de manera voluntària decidixen col·laborar.

Una de les actuacions en què es plasma la promoció del voluntariat en el col·lectiu dels empleats de FREMAP, és el concurs de Projectes Solidaris.

El 2015 s'ha celebrat el VII Concurs de Projectes Solidaris, resultant guanyadors:

L'Acció social a FREMAP té la seua manifestació més pràctica mitjançant les campanyes solidàries. Mitjançant les mateixes, es poden fer en qualitat de voluntari accions destinades al progrés i a la millora tant del seu entorn com de països en via de desenvolupament.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.