Coneix-nos

Servicis que presten les Mútues

Contingut de la pàgina

Per a evitar que es produïsquen els Accidents de Treball o les Malalties Professionals, les Mútues d'Accidents de Treball desenvolupen una funció preventiva d'estes contingències, destinada a augmentar la Seguretat i Higiene en les empreses associades.

Servicis que presten les mútues

Ocorregut l'Accident de Treball o Malaltia professional, les Mútues d'Accident de Treball oferixen assistència sanitària als accidentats (assistència mèdica, farmacèutica, quirúrgica, protètica, rehabilitadora). Com a conseqüència de l'accident, el treballador pot veure interrompuda la seua activitat laboral, en eixe cas les Mútues donen al treballador accidentat les prestacions econòmiques que li corresponguen. Igualment, si se li produïren al treballador lesions permanents, la Mútua abonarà les indemnitzacions que procedisquen. Les Mútues també poden abonar les prestacions econòmiques per Incapacitat Temporal en els casos de Malaltia Comuna i Accident no Laboral.

A més, FREMAP, per a aquells treballadors o els seus familiars beneficiaris que es troben en situacions d'especial necessitat, atorga ajudes econòmiques i de qualsevol altre tipus que palien en la mesura del possible estes situacions (ajuda psicològica, prestacions especials, etc.).

L'organització, qualitat i amplitud d'estos servicis (complint sempre el legalment establit) varia entre les diferents Mútues. FREMAP, com líder del sector, oferix una àmplia varietat de servicis, havent creat el concepte de "Gestió Integral del Risc Professional", concepte que suposa una perspectiva molt més àmplia i integrada de l'accident de treball des de tots els punts de vista (humà, mèdic, econòmic, social).

En este context, FREMAP oferix als treballadors, a més dels tradicionals de Prevenció i Sanitaris, els servicis d'Assistència Social, Psicologia Clínica i de la Rehabilitació, Orientació Professional, Formació Professional i Preparació per al Treball de persones que patixen deficiències i discapacitats per accident.