Coneix-nos

Protecció de Dades

Contingut de la pàgina

FREMAP està compromesa, d'acord amb la seva Missió, Visió i Valors, a mantindre i millorar el seu model de gestió basat en la millora contínua i la innovació, dels quals factors clau són l'excel·lència en el servici i l'excel·lència en la gestió, dins del marc legislatiu vigent.

Este Política establix els principis que inspiren l'actuació de FREMAP, contenint el marc que ha de regir en l'entitat en matèria de protecció de dades personals.

La finalitat perseguida per la Política és garantir el compliment del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades, així com la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal nacional i altra legislació aplicable. En particular, la Política de Protecció de dades té com a finalitat garantir el dret a la protecció de dades de totes les persones físiques que es relacionen amb FREMAP, assegurant el respecte del dret a l'honor i a la intimideu en el tractament de les dades personals necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.

Àmbit d'aplicació i abast de la Política de Protecció de Dades

La Política és aplicable a totes les persones que presten servicis a FREMAP i a externs que es relacionen amb l'entitat, a través de contractes de prestació de servicis o acords de col·laboració, assolint a tots els processos i recursos de l'entitat.

Principis d'actuació

Els Principis relatius al tractament de dades personals.

 • Comence de licitud, lleialtat i transparència. El tractament de dades personals serà lleial, legítim i lícit de conformitat amb la legislació aplicable, havent de's informar a les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades. En els casos en què resulte obligatori de conformitat amb la legislació aplicable, haurà d'obtindre's el consentiment dels interessats abans de tractar les seves dades.
 • Comence de limitació de la finalitat. Les dades personals seran recollits amb muigues determinats, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb estos muigues.
 • Comence de minimització de les dades. Només seran objecte de tractament aquelles dades personals que resulten estrictament necessaris per a la finalitat per a què es recullen o tracten i adequats a tal finalitat.
 • Comence d'exactitud. Les dades personals hauran de ser exactes i estar actualitzats. En cas contrari, hauran de suprimir-se o rectificar-se.
 • Comence de limitació del termini de conservació. Les dades personals no es conservaran més enllà del termini necessari per aconseguir la fi per al qual es tracten, excepte en els suposats de conservació legalment prevists.
 • Comence d'integritat i confidencialitat. Les dades personals seran intentats manera que es garantisca la seva seguretat adequada, adoptant mesures tècniques i organitzatives que els protegisca del tractament no autoritzat o il·lícit i que evite la seva pèrdua, la seva destrucció i que patisquen danys accidentals. Així mateix, les dades personals recollits i tractats per FREMAP hauran de ser conservats amb la màxima confidencialitat i secrete, no podent ser utilitzats per a uns altres muigues diferents de què van justificar i van permetre seu recollida i sense que puguen ser comunicats o cedits a tercers fora dels casos permesos per la legislació aplicable.

Base jurídica del tractament de dades personals.

FREMAP només procedirà al tractament de dades personals quan es done, almenys, una de les següents circumstàncies:

 • Que l'interessat haja prestat el seu consentiment per a muigues específics.
 • Que el tractament siga necessari per a l'execució d'un contracte de què l'interessat és part o per aplicar, a petició de l'interessat, mesures precontractuais.
 • Que el tractament siga necessari per al compliment d'una obligació legal.
 • Que el tractament siga necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o altra persona física.
 • Que el tractament siga necessari per al compliment d'una missió feta en interés públic o en l'exercici de poders públics que anaren conferits.
 • Que el tractament siga necessari per satisfer un interés legítim perseguit per FREMAP o per un tercer, sempre que no prevalguen els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat.

Consentiment de l'interessat.

Quan el tractament de dades personals que haja d'efectuar FREMAP es base en el consentiment de l'interessat, este ha de donar-se mitjançant un acte afirmatiu clar que reflectisca una manifestació de voluntat, lliure, específica, informada, i inequívoca de l'interessat d'acceptar el tractament de dades de caràcter personal que li concernixen, com una declaració per escrit, inclusivament per mitjans electrònics, o una declaració verbal. El consentiment ha de donar-se per a totes les activitats de tractament fetes amb el mateix o els mateixos muigues. Quan el consentiment tinga diversos muigues, ha de donar-se el consentiment per a tots ells. Correspondrà a FREMAP demostrar que l'interessat va prestar el seu consentiment per qualsevol mitjà de prova admissible en Dret. L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Quan el tractament afecte a categories especials de dades, i en concret a dades relatives a salut, genètics o biomètrics i es base en el consentiment de l'interessat, este ha de donar-se de manera explícita, mitjançant una declaració escrita firmada per l'afectat.

Drets dels interessats.

Transparència de la informació i comunicació als interessats. El tractament de dades personals serà transparent en relació amb l'interessat, facilitant-li la informació sobre el tractament de les seves dades de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill. Quan s'obtinguen dades personals d'un interessat, en el moment en què estos s'obtinguen, FREMAP li facilitarà la següent informació:

 • La identitat de FREMAP com a responsable del tractament i les dades de contacte.
 • Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades.
 • Els muigues del tractament de les dades.
 • La base jurídica del tractament.
 • Els destinataris de les dades.
 • Els drets de les persones interessades.

En cas que les dades no s'obtinguen del propi interessat, per procedir d'alguna cessió legítima, o de fonts d'accés públic, FREMAP informarà a les persones interessades de les circumstàncies indicades anteriorment i a més la procedència de les dades.

Drets d'accés rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. FREMAP facilitarà que els interessats puguen exercitar els seus drets establint, a este efecte, els procediments interns que resulten necessaris per garantir el seu exercici.

Tractament de dades per part de tercers.

Amb caràcter previ a la contractació de qualsevol prestador de servicis que accedisca o puga accedir a dades personals que siguen responsabilitat de FREMAP, així com durant la vigència de la relació contractual, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per garantir que el tractament de dades per part de l'encarregat es du a terme de conformitat amb la normativa aplicable i es formalitza la relació mitjançant un contracte. Este contracte contindrà les obligacions que imposa a l'encarregat esta normativa aplicable.

Bretxes de Seguretat o pèrdua de dades personals.

Quan FREMAP tinga coneixement d'un incident que ocasione la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, o la comunicació o accés no autoritzat a estes dades supose un alt risc per als drets i llibertats dels interessats ha de, sense dilació indeguda i, de ser possible, a més tardar 72 hores després que haja tingut constància d'ella, notificar la violació de la seguretat de les dades personals a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. S'exceptuaran aquells casos en què siga improbable que la violació de la seguretat de les dades personals comporte un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Si esta notificació no és possible en el termini de 72 hores, s'indicaran els motius de la dilació, podent facilitar-se informació per fases sense més dilació indeguda.

Així mateix, en cas que la violació de seguretat puga comportar un alt risc per als drets i llibertats dels interessats, FREMAP comunicarà a cada interessat sense dilació indeguda, la violació de la seguretat de les dades personals i permetent-li prendre les precaucions necessàries.

Estos incidents hauran de documentar-se i s'adoptaran mesures per resoldre i pal·liar els possibles efectes negatius per als interessats, havent de's seguir els protocols interns establits a este efecte.

Prevenció i Control

Responsabilitat proactiva.

FREMAP portarà un Registre d'activitats de tractament que continga informació detallada sobre cada tractament de dades que faça en el marc de la seva activitat. El Registre d'activitats es mantindrà permanentment actualitzat

Així mateix, FREMAP farà una Avaluació del nivell de risc a què està exposada l'entitat a fi de determinar les mesurades tècniques i organitzatives que s'han d'aplicar, garantint la privadesa per defecte i des del disseny. Quan de l'anàlisi de risc efectuat, es desprenga que un tipus de tractament comporta un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, FREMAP farà, abans del tractament, una Avaluació de l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals. FREMAP revisarà si els tractaments seguixen sent conformes amb l'Avaluació d'Impacte a què hagueren sigut sotmesos i, si més no, el revisarà quan existisca un canvi del risc del tractament.

Les funcions del Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades serà responsable de controlar i supervisar el que disposa esta Política, tenint atribuïdes les funcions legalment previstes:

 • a) informar i assessorar a FREMAP o a l'encarregat del tractament i als empleats que s'ocupen del tractament de les obligacions que els incumbixen en virtut d'este Reglament i d'unes altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres.
 • b) supervisar el compliment del que disposa l'esta Reglament General de Protecció de Dades, d'unes altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres i de les polítiques en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en les operacions de tractament, i les auditories corresponents.
 • c) oferir l'assessorament que se li sol·licite sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació.
 • d) cooperar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • e) actuar com a punt de contacte de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a qüestiones relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia al tractament de dades, en cas necessari, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

El delegat de protecció de dades desenvoluparà les seves funcions prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament, tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i muigues del tractament.

Implementació i Difusió

La Política de Protecció de Dades ha de ser coneguda per tots els empleats, així com aquells que col·laboren amb FREMAP. Ha de comunicar-se a tota l'Organització i trobar-se disponible en els mitjans accessibles per tots els empleats i altres parts interessades.

Esta Política s'entén implantada i mantinguda des del dia de hui, comptant amb el total compromís de la Direcció.

Majadahonda, a 22 de maig de 2018

Informació Addicional sobre Protecció de Dades per a Treballadors Protegits

Responsable. Qui tractar les seves dades?

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28220 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.
 • El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privadesa en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència "Delegat de Protecció de Dades".

Finalitat. Per a què s'usaran les seves dades?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Per col·laborar amb l'acció protectora de la Seguretat Social en l'assistència sanitària, i en la gestió de prestacions econòmiques per contingències professionals, en l'activitat preventiva, en la recuperació professional quan escaiga i en les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivada de contingències comunes per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, per cessació en l'activitat dels treballadors per compte propi, per atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu i les altres activitats de la Seguretat Social que els siguen atribuïdes legalment en el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i les seves normes de desenvolupament, complint així tots els muigues relacionats amb eixa col·laboració.

  Per a l'elaboració d'estadístiques i enquestes de qualitat, només si vosté presta el seu consentiment.

  Per comunicar a la seva empresa o qualsevol persona física o jurídica que faça per compte de l'empresa associada gestions administratives, la informació necessària per acomplir les obligacions legalment establides en matèria de Seguretat Social, d'expedició dels informes d'accident de treball amb baixa, de les relacions d'accidents de treball sense baixa, de comunicació de les dades econòmiques necessaris per al reconeixement del dret al subsidi d'incapacitat temporal i per al coneixement de l'inici i de l'extinció de l'obligació de pagament delegat d'esta prestació, només si vosté presta el seu consentiment.

  Per comunicar a la Companyia Asseguradora responsable normativa o contractualment dels costos derivats de l'accident patit, aquella informació i documentació mèdica relativa a les lesions conseqüència de l'accident que excedisca la contemplada per la normativa només si vosté presta el seu consentiment, per tal exclusiu de recobrar les despeses en què s'ha incorregut durant la seva assistència sanitària ambulatòria o hospitalària.

 • Si a vostè, no sent beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Per prestar-li assistència sanitària d'urgència i gestionar-la administrativament.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Per atendre i gestionar adequadament la seva queixa o reclamació.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  Per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions mitjançant la vídeo vigilància i el control de visites.

Terminis o criteris de conservació. Per quant temps conservarem les seves dades?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials.

  Els conservarem mentres li oferim assistència sanitària i gestionem les prestacions derivades de la seva condició de beneficiari de l'acció protectora de la Seguretat Social i durant els terminis de conservació de les dades legalment establits, d'acord amb el que disposa l'article 16.5 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica i article 16 del Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, fora que la normativa autonòmica preveja un diferent, així com durant els terminis de prescripció de les accions derivades de les contingències produïdes.

 • Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Els conservarem cinc anys des de la prestació assistencial d'acord amb el que disposa l'article 16.5 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica i article 16 del Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, fora que la normativa autonòmica preveja un termini diferent.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Si la seva queixa o reclamació està relacionada amb la nostra col·laboració amb l'acció protectora de la Seguretat Social els conservarem mentres li oferim assistència sanitària i gestionem les prestacions derivades de la seva condició de beneficiari de l'acció protectora de la Seguretat Social. En qualsevol altre cas, els conservarem durant cinc anys d'acord amb l'article 1964 Codi civil.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  En el cas de captura i enregistrament de les seves imatges a través de videocàmeres, les dades s'eliminen un mes després de seu captura mitjançant esborrat de la imatge, excepte enregistraments relacionades amb infraccions penals o administratives en matèria de seguretat pública, una investigació policial en curs o un procediment judicial o administratiu obert. Si a vostè li recullen les dades en la recepció o el control d'accés a les nostres instal·lacions, les dades s'eliminen en un mes des de la recollida.

Legitimació Per què estem legitimats per tractar les seves dades personals?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Estem legitimats per tractar aquells que es relacionen amb la seva salut perquè ens el permet l'article 9.2.b) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit de la seguretat i protecció social, i per prestar vosté seu consentiment en els casos en què se li requerix per comunicar a les Companyies Asseguradores aquella informació i documentació mèdica relativa a les lesions conseqüència de l'accident que excedisca la contemplada per la normativa per tal exclusiu de recobrar les despeses en què s'ha incorregut durant la seva assistència sanitària ambulatòria o hospitalària, a l'empara del que preveu l'article 9.2 a) del citat Reglament.

  I estem legitimats per tractar el reste de les seves dades perquè ens el permet l'article 6.1.c) d'este Reglament, en estar obligats a complir el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social.

  Així mateix, en el cas de prestar vostè seu consentiment a l'empara de l'article 6.1 a) d'este Reglament, estarem legitimats per comunicar a la seva empresa la informació necessària per al compliment per esta de seus d'obligacions legals i les estadístiques i enquestes de qualitat que s'elaboren.

 • Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i acudix als nostres centres assistencials o administratius per rebre assistència sanitària estem legitimats per tractar dades relacionades amb la seva salut perquè perquè així ens el permet l'article 9.2.c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades), en ser necessari el tractament per protegir els seus interessos vitals.
 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Si vostè és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials o administratius, estem legitimats perquè ens el permet l'article 9.2.b) i f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit de la seguretat i protecció social i estem legitimats per tractar el reste de les seves dades perquè ens el permet l'article 6.1.c) d'este Reglament, en estar obligats a complir el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  La nostra legitimació per tractar les dades identificatives es basa en el nostre interés legítim previst en l'article 6.1.f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades) de dur a terme el tractament d'imatges a través de cambres o videocàmeres i de controlar l'accés físic amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions, ja que sobre este interés no preval els seus interessos o drets i llibertats fonamentals.

Obligació de facilitar les seves dades Per què té o no obligació de facilitar les seves dades?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades per poder prestar-li assistència sanitària i econòmica. La negativa a facilitar-los impedix l'accés a les prestacions econòmiques i sanitàries a què té dret partint de la legislació de Seguretat Social.

 • Si a vostè, no sent beneficiari de la Seguretat Social, li atenem en els nostres centres assistencials.

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades per poder prestar-li assistència sanitària que precise perquè la seva negativa a facilitar-los impedix que li podem prestar eixa assistència sanitària.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades en presentar la seva queixa o reclamació perquè la seva negativa a facilitar-los impedix que podem tramitar la seva queixa o reclamació.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades perquè hem de protegir a les persones, béns i instal·lacions pel que la negativa a facilitar-los impedix el seu accés als nostres centres per motius de seguretat.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les seves dades?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i Organismes i Entitats que integren la Seguretat Social en compliment de la normativa de Seguretat Social (Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social) i a més se cediran o comunicaran a aquells destinataris que hagen de rebre'ls en virtut d'obligació legal.

  Així mateix, si vosté presta el seu consentiment les seves dades es podran cedir a la seva empresa perquè esta puga acomplir les obligacions legalment establides en matèria de Seguretat Social (Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social)

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Al servei Públic de Salut corresponent.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i Organismes i Entitats que integren la Seguretat Social per al control el correcte funcionament de la nostra col·laboració amb estos Organismes, en compliment de la normativa de Seguretat Social el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social i a més se cediran o comunicaran a aquells destinataris que hagen de rebre'ls en virtut d'obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  A les Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals en cas de comissió d'infraccions penals o administratives en compliment de la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, d'utilització de videocàmeres per forces i cossos de seguretat en llocs públics.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.
 • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguen inexactes.
 • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
 • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
 • Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
 • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

Per a l'exercici dels drets indicats serà necessari comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

 • Dades d'identificació.
 • Còpia del DNI o document vàlid d'identitat.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud.
 • Direcció a l'efecte de notificació.
 • Data i firma del sol·licitant.

En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

 • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28220 – Madrid.
 • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

A més, té dret a:

 • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
 • A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència. D'on s'obtenen les seves dades?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials i en els llocs d'admissió i gestors de prestacions o de manera telemàtica quan el facilita a través de qualsevol dels formularis.

  De la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i dels Servicis Públics de Salut.

  De les empreses o assessories laborals que tinguen encarregada la gestió dels recursos humans quan estes complimenten el volant de sol·licitud d'assistència sanitària en els casos d'accidents de treball, i altres casos legamente prevists.

 • Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials i formula la seva queixa o reclamació.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials és gravada la seva imatge o recollits les seves dades en la recepció o el control d'accés.

Tipologia de dades. Quines dades es tractar?

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Nom, cognoms, DNI o passaport, adreça postal i electrònica, telèfon i firma dades de família, edat, sexe, data de naixement, dades de detalls de treball, dades bancàries, dades de salut relacionats amb la prestació sanitària i econòmica i aquells altres necessaris per a la verificació de la procedència dels mateixes.

 • Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Nom, cognoms, DNI o passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, firma, edat, sexe, dades de salut relacionats amb la prestació sanitària i dades d'assegurances.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació.

  Nom, cognoms, DNI o passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, firma i dades relacionades amb la queixa o reclamació que formula.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  La dada de la seva imatge, nom, cognoms, DNI i organització o empresa a què pertany.

Informació Protecció de Dades Proveïdors i Empreses Mutualistes

Responsable. Qui tractar les seves dades?

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28220 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.
 • El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privadesa en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència "Delegat de Protecció de Dades".

Quines dades tractem?

  El compliment de la nostra activitat de col·laboració en la gestió de les prestacions de Seguretat Social legalment encomanades requerix el tractament de dades relacionades amb les nostres empreses mutualistes, empresaris individuals adherits i empreses proveïdores que es relacionen negocial o administrativament amb FREMAP. En cas que estes dades corresponguen a una persona física representant d'empresa, treballador autònom o persona de contacte es consideraran dades personals.

  A FREMAP tractem dades identificatives dels representants o apoderats dels empreses mutualistes i dels representants o apoderats de les empreses que es relacionen amb la Mútua, en virtut d'una relació negocial o administrativa, així com també de les persones de contacte de les mateixes.

  Per favor, faciliteu este document informatiu sobre protecció de dades a les persones de la seva empresa que participen en la relació amb nosaltres (persones de contacte)

Finalitat. Per a què s'usaran les seves dades?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual.

  Per mantindre la nostra relació administrativa o contractual.

 • En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista o empresari individual.

  Per mantindre la relació amb l'empresa o amb l'empresari individual per compte del qui actue i acomplir les obligacions legals i contractuals de la Mútua.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  Per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions mitjançant la videovigilància i el control de visites.

Terminis o criteris de conservació. Per quant temps conservarem les seves dades?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o com a empresari individual:

  Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'entitat, que es puguen presentar en un futur.

  Si més no, serà necessari conservar les dades durant el temps necessari perquè FREMAP puga dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les Auditories de compte i compliment previstes en l'article 98.2 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  Serà aplicable el que disposa el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues i en l'Article 1964 del Codi civil.

 • En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista o empresari individual.

  Igualment, es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'entitat, que es puguen presentar en un futur.

  Si més no, serà necessari conservar les dades durant el temps necessari perquè FREMAP puga dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les Auditories de compte i compliment previstes en l'article 98.2 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  Serà aplicable el que disposa el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues i en l'Article 1964 del Codi civil.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  En el cas de captura i enregistrament de les seves imatges a través de videocàmeres, les dades s'eliminen un mes des de seu captura mitjançant esborrat de la imatge, excepte enregistraments relacionades amb infraccions penals o administratives en matèria de seguretat pública, una investigació policial en curs o un procediment judicial o administratiu obert. Si a vostè li recullen les dades en la recepció o el control d'accés a les nostres instal·lacions, les dades s'eliminen un mes des de la recollida.

Legitimació Per què estem legitimats per tractar les seves dades personals?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual.

  Estem legitimats perquè ens el permet article 6.1 b) i c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari per acomplir obligacions legals i contractuals, i l'article 6.1 f), en ser el tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims de FREMAP.

 • En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista o empresari individual.

  Estem legitimats perquè ens el permet article 6.1 b) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari per a l'execució d'un contracte o per a l'aplicació de mesures precontractuais a petició de l'interessat.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  La nostra legitimació per tractar les dades es basa en el nostre interés legítim previst en l'article 6.2.f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades) de dur a terme el tractament d'imatges a través de cambres o videocàmeres i de controlar l'accés físic amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions, ja que sobre este interés no preval els seus interessos o drets i llibertats fonamentals.

Obligació de facilitar les seves dades Per què té o no obligació de facilitar les seves dades?

 • En el cas de relacionar-se negocialmente amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual.

  Vostè té obligació de facilitar les seves dades per ser necessaris per a la subscripció del contracte i/o mantindre la relació amb vosté, de tal manera que si no facilita les seves dades no podrem celebrar el contracte.

  En el cas de relacionar-se administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual.

  Vostè té obligació de facilitar les seves dades a la Tresoreria General de la Seguretat Social per ser necessaris per a la subscripció del contracte i/o mantindre la relació amb vosté, de tal manera que si no facilita les seves dades no podrem celebrar el contracte.

 • En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista o empresari individual.

  Vostè té obligació de facilitar-nos les seves dades per ser necessaris per mantindre la relació amb l'empresa o empresari individual per compte de qui actue i poder acomplir les nostres obligacions legals o contractuals. Si no facilita les seves dades, no podrem mantindre la relació amb l'empresa o empresari individual per compte de qui actua i ni acomplir les nostres obligacions legals i contractuals.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades perquè hem de protegir a les persones, béns i instal·lacions pel que la negativa a facilitar-los impedix el seu accés als nostres centres per motius de seguretat.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les seves dades?

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual.

  El tractament de dades personals es du a terme en la nostra entitat. En la mesura en què la Llei el permeta, podrem transferir les seves dades a destinataris aliens a la Mútua. Estos destinataris poden incloure proveïdors de servicis (que de conformitat amb els contractes adjudicats presten servicis entre els quals es trobe el tractament de dades personals) i Organismes públics en la mesura en què estiguem obligats a comunicar-los a en virtut d'una obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista o empresari individual.

  Igualment, el tractament de dades personals es du a terme en la nostra entitat. En la mesura en què la Llei el permeta, podrem transferir les seves dades a destinataris aliens a la Mútua. Estos destinataris poden incloure proveïdors de servicis (que de conformitat amb els contractes adjudicats presten servicis entre els quals es trobe el tractament de dades personals) i Organismes públics en la mesura en què estiguem obligats a comunicar-los a causa en virtut d'obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  A les Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals en cas d'amb infraccions penals o administratives en compliment de la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, d'utilització de videocàmeres per forces i cossos de seguretat en llocs públics.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.
 • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguen inexactes.
 • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
 • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
 • Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
 • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

Per a l'exercici dels drets indicats serà necessari comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

 • dades d'identificació,
 • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
 • petició en què es concreta la sol·licitud,
 • direcció a l'efecte de notificació,
 • data i firma del sol·licitant.

En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

 • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28220 – Madrid.
 • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

A més, té dret a:

 • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
 • A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència D'on s'obtenen les seves dades?

 • En el cas de relacionar-se negocialmente amb nosaltres, de vosté mateix quan ens facilita les seves dades en la fase precontractual. En cas de relacionar-se administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa, en complimentar el formulari de sol·licitud d'associació. I, en cas de relacionar-se administrativament amb nosaltres en la seva qualitat d'empresari individual, de la Seguretat Social en donar-se vosté d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • En el cas de persona de contacte d'empresa, empresa mutualista o empresari individual. De vostè mateix o de l'empresa o empresari individual per compte de qui actue.
 • Si vostè visita o accedix als nostres centres administratius o assistencials i gravem imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés.

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials és gravada la seva imatge o recollits les seves dades en la recepció o el control d'accés.

Informació addicional de protecció de dades (ús d'imatges i veu)

Responsable. Qui tractar les seves dades?

REMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28220 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privadesa en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència "Delegat de Protecció de Dades".

Quines dades tractem?

En el desenvolupament de la seva activitat, FREMAP organitza esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes en què es prenen i registren les dades d'identificació (nom/DNI/NIE) dels assistents.

Així mateix, pot procedir-se a la captura i enregistrament d'imatges i veu de les persones que assistisquen als indicats esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes que organitze FREMAP.

Finalitat. Per a què s'usaran les seves dades?

Les dades recollits dels assistents a esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes organitzades per FREMAP s'utilitzaran per al control dels assistents, per donar a conéixer les activitats que desenvolupa FREMAP, a través de documentació institucional, aplicacions web i xàrcies socials i per a la gestió de projectes d'acció social.

Terminis o criteris de conservació. Per quant temps conservarem les seves dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'esta finalitat i del tractament de les dades i mentres l'interessat no exercite el seu dret de supressió.

Legitimació Per què estem legitimats per tractar les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment, d'acord amb el que preveu l'article 6.1 a) i article 9.2 a) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, pel que només es procedirà al tractament de les seves dades si expressament vosté ha manifestat que consent el mateix.

Si vostè presta la seva autorització per al tractament d'imatges i veu d'un menor de catorze anys d'edat, que es trobe baix la seva pàtria potestat o tutela, estem legitimats per al tractament de les dades del menor de catorze anys, d'acord amb el que preveu l'article 8.1 del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades.

Obligació de facilitar les seves dades Per què té o no obligació de facilitar les seves dades?

Vosté no té obligació de facilitar les seves dades. La participació en els esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes que organitze FREMAP és voluntària.

Si vosté no facilita les seves dades i consent expressament el tractament de les seves dades o la del menor de catorze anys que estiga baix la seva pàtria potestat o tutela, vostè o el menor no podran participar en els esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes per evitar que puga ser gravada la seva imatge o veu o la imatge o veu del menor de catorze anys.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les seves dades?

Les dades es difondran a través de documentació institucional, aplicacions web i xàrcies socials pel que es comunicaran a terceres persones interessades en les activitats de FREMAP.

No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.
 • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguen inexactes.
 • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
 • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
 • Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
 • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

Per a l'exercici dels drets indicats serà necessari comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

 • Dades d'identificació.
 • Còpia del DNI o document vàlid d'identitat.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud.
 • Direcció a l'efecte de notificació.
 • Data i firma del sol·licitant.

En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

 • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28220 – Madrid.
 • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

A més, té dret a:

 • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
 • A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència D'on s'obtenen les seves dades?

De vostè mateix quan assistix als nostres esdeveniments, jornades, cursos, seminaris i entrevistes que desenvolupe FREMAP.

Informació addicional de protecció de dades per a Candidats a Llocs de Treball

Responsable. Qui tractar les seves dades?

FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28220, Majadahonda (MADRID).

La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privadesa en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella pot fer-ho en dpd@fremap.es, o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència "Àrea de Protecció de Dades".

Finalitat. Per a què s'usaran les seves dades?

Com a finalitat principal per a la gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball en què participe.

Addicionalment, per a la videovigilància i el control d'accés a les instal·lacions amb muigues de seguretat.

Termini. Per quant temps conservarem les seves dades?

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'esta finalitat i del tractament de les dades i mentres l'interessat no exercite el seu dret de supressió.

Legitimació Per què estem legitimats per tractar les seves dades personals?

Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en què l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'este de mesures precontractuais (article 6.1.b) Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades).

Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. (article 6.1.c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades): Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

En relació amb les categories especials de dades (salut), si escau, tractament necessari per al compliment d'obligacions i exercici de drets en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social (article 9.2.b) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

Obligació de facilitar les seves dades Per què té o no obligació de facilitar les seves dades?

Vostè té obligació de facilitar-nos les seves dades per ser necessaris per a la gestió de les candidatures i desenvolupament del procés de selecció en què participe. Si vostè no facilita les seves dades, no podrem gestionar la seva participació en processos de selecció.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les seves dades?

Les seves dades no seran cedits a tercers, excepte a les companyies de transporte, ag?ències de viatge i establiments hotelers, per a viatges que faça durant el desenvolupament dels processos de selecció en què participe i resulte necessari.

No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

 • Dret d'accés: Dret a obtindre confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL núm. 61 estem tractant dades personals que li concernixen o no i, en eixe cas, a accedir als mateixos.
 • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguen inexactes.
 • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguen esborrats o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tracten o quan hagen de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
 • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en un interés públic o en un interés legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
 • Dret de limitació del tractament: Dret a obtindre la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no anaren necessaris les dades personals per als muigues del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
 • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfiles, quan esta decisió puga afectar-li jurídica o significativament.

Per a l'exercici dels drets indicats serà necessari comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

 • Dades d'identificació.
 • Còpia del DNI o document vàlid d'identitat.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud.
 • Direcció a l'efecte de notificació.
 • Data i firma del sol·licitant.

En cas d'exercici de drets mitjançant representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanye d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

 • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28220 – Madrid.
 • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

A més, té dret a:

 • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tinga la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
 • A presentar una reclamació: Pot acudir si més no davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència D'on procedixen les seves dades?

De vostè mateix quan entrega a FREMAP el seu currículum vitae, quan remet la seva candidatura a través de la pàgina web o posteriorment quan facilita les seves dades en l'entrevista de selecció, proves psicotècniques, dinàmiques de grup o exàmens que es facen i, de les empreses de treball o borses de treball en què estiga subscrit.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'abrir´ en una nova finestra d'Adobe.